location1-05

Tsing Yi Branches

青衣 分店 (新!!!)

長達路1-33號青衣工業中心2期

Tsing Yi Branch

長達路1-33號青衣工業中心

青衣 分店 (新**)

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

+1個月免租期

🍬

+2個月免租期

🍬🍬

+3個月免租期

🍬🍬🍬

9平方尺

3 x 3 x 6'7

590

561

531

502

12平方尺

4 x 3 x 6'7

760

722

684

646

20平方尺

5 x 4 x 6'7

1020

969

918

867

25平方尺

5 x 5 x 6'7

1190

1131

1071

1012

30平方尺

5 x 6 x 6'7

1390

1321

1251

1182

40平方尺

5 x 8 x 6'7

1760

1672

1584

1496

54平方尺

6 x 9 x 6'7

2310

2195

2079

1964

80平方尺

8 x 10 x 6'7

3380

3211

3042

2873

For other sizes, please contact us directly.

Tsing Yi Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

7平方尺
*已滿*

3 x 2'4 x 6'7

450

428

405

383

8平方尺

🍬3月大優惠🍬

4 x 2 x 6'7

490

466

+7日免租期

441

+14日免租期

417

+1個月免租期!!

12平方尺

3 x 4 x 6'7

690

656

621

587

16平方尺

🍬3月大優惠🍬

4 x 4 x 6'7

840

798

+7日免租期

756

+14日免租期

714

+1個月免租期!!

19平方尺
*已滿*

4 x 4'8 x 6'7

900

855

810

765

25平方尺

5 x 5 x 6'7

1080

1026

972

918

30平方尺

5 x 6 x 6'7

1260

1197

1134

1071

75平方尺

10 x 7'5 x 6'7

2850

2708

2565

2423

12 sq ft

Fits approx. 18-20 cartons

16 sq ft

Fits approx. 15-28 cartons

20 sq ft

Fits approx. 15-28 cartons

30 sq ft

Fits approx. 50 cartons

36 sq ft

Fits large furnitures

42 sq ft

Fits large furnitures

* The sizes are for reference only. Please contact us for more options.
* Each carton’s size is 53cm x 38cm x 38cm

Storage Environment 迷你倉環境

Storage Environment 迷你倉相片​

en_GB