location1-03

Kwun Tong Branches

King Yip Branch

59 King Yip Street, King Yip Factory Building

Camel Paint Branch

60 Hoi Yuen Road, Camel Paint Building Block 3

豐利分店

54 Hoi Yuen Road, Hewlett Centre

美興分店

16-18 Hing Yip Street, Mai Hing Building

King Yip Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

🔥8平方尺🔥
*尚餘少量*

2 x 4 x 6

(衣帽間)

628

615

597

565

🔥12平方尺🔥
*最後三個*

3 x 4 x 6'7

760

745

722

684

14平方尺
*已滿*

3 x 4'5 x 6'7

800

784

760

720

🔥20平方尺🔥
*剩餘少量*

4 x 5 x 6'7

1010

990

960

909

🔥25平方尺🔥
*最後一個*

3'3 x 8 x 6'7

1160

1137

1102

1044

🔥36平方尺🔥
*最後兩個*

4'6 x 8 x 6'7

1580

1548

1501

1422

54平方尺
*已滿*

8'8 x 6'2 x 6'7

2320

2274

2204

2088

🔥79平方尺🔥
*最後一個*

7'10 x 10 x 6'7

3340

3273

3173

3006

🔥90平方尺🔥
*最後兩個*

9 x 10 x 6'7

3780

3704

3591

3402

For other sizes, please contact us directly.

Camel Paint Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

6平方尺

*已滿*

2 x 3 x 6'3

530

519

504

477

8平方尺

*已滿*

2 x 4 x 6'3

630

617

599

567

9平方尺

*已滿*

3 x 3 x 6'3

680

666

646

612

12平方尺

*已滿*

3 x 4 x 6'3

840

823

798

756

21平方尺

*已滿*

6'3 x 3'3 x 6'3

1260

1235

1197

1134

22平方尺

*已滿*

4 x 5'5 x 6'3

1320

1294

1254

1188

45平方尺

*已滿*

8'3 x 5'5 x 6'3

2430

2381

2309

2187

For other sizes, please contact us directly.

Hewlett Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

🔥19平方尺🔥
*最後兩個*

4 x 4'8 x 7

860

843

817

774

23平方尺
*已滿*

4'7 x 5 x 7

1000

980

950

900

🔥24平方尺🔥
*最後一個*

4 x 6 x 7

1020

1000

969

918

26平方尺
*已滿*

6'4 x 4 x 7

1070

1049

1017

963

42平方尺
*已滿*

6 x 7 x 7

1590

1558

1511

1431

For other sizes, please contact us directly.

Mei Hing Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

🔥5.3平方尺🔥
*最後一個*

1'4 x 3'8 x 3'7

(半格)

340

333

323

306

🔥12平方尺🔥
*最後兩個*

4 x 3 x 7'4

760

745

722

684

16平方尺
*已滿*

4 x 4 x 7'4

860

843

817

774

🔥22平方尺🔥
*最後兩個*

4 x 5'6 x 7

1060

1039

1007

954

28平方尺
*已滿*

5 x 5'6 x 7

1260

1235

1197

1134

32平方尺
*已滿*

4 x 8 x 7

1420

1392

1349

1278

40平方尺
*已滿*

5 x 8 x 7

1750

1715

1663

1575

62平方尺
*已滿*

5 x 12'4 x 7'4

2630

2577

2499

2367

For other sizes, please contact us directly.

12 sq ft

Fits approx. 18-20 cartons

16 sq ft

Fits approx. 15-28 cartons

20 sq ft

Fits approx. 15-28 cartons

30 sq ft

Fits approx. 50 cartons

36 sq ft

Fits large furnitures

42 sq ft

Fits large furnitures

* The sizes are for reference only. Please contact us for more options.
* Each carton’s size is 53cm x 38cm x 38cm

Storage Environment 迷你倉相片​

en_GB